(*) Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

Đợn vị tính: VNĐ